ประวัติโดยย่อของโรงเรียน

โรงเรียนเซนต์แมรี่เป็นโรงเรียนสังกัดฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในความดูแลของสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ เขต ๑ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘๕ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ ๕ไร่ ๖๔ ตารางวาเปิดทำการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ดำเนินการสอน โดยใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. ๒๔๖๖ บาทหลวงมัทธิว เจริญ ได้รับอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนประชาชนขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๖๖ ที่วัดโรมันคาทอลิก มีชื่อว่าโรงเรียนแม่พระ รับนักเรียนชายและหญิง การศึกษา ที่ให้แก่นักเรียน คือ ศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิกและสามัญศึกษาให้อ่านและเขียนภาษาไทยและต่อมา ทางราชการให้เปลี่ยนโรงเรียนแม่พระ ซึ่งเป็นโรงเรียนราษฎร์ให้เป็นโรงเรียนประชาบาลโรมันคาทอลิก เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๔๖๖

พ.ศ. ๒๔๘๘ ทางราชการได้เปลี่ยนโรงเรียนแม่พระ ซึ่งเป็นโรงเรียนประชาบาลโรมันคาทอลิก ให้กลับมาเป็นโรงเรียนราษฎร์ โดยอนุญาตพระสังฆราชเรอเน แปร์รอส เป็นเจ้าของจัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๔๘๘ ให้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ รับนักเรียนสามัญศึกษา หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. ๒๕๐๔ บาทหลวงบุญไทย สิงห์เสน่ห์ ดำรงตำแหน่งเจ้าของโรงเรียน นายบุญช่วย รุ่งเรืองผล ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่ โรงเรียนได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก “แม่พระ” เป็น “ประชานาถ” และเปลี่ยนอักษรย่อจาก “ม.พ.” เป็น “ป.น.” ซึ่งได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๐๔ และได้รับอนุญาตเปิดสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๕ บาทหลวงบุญไทย สิงห์เสน่ห์ ดำรงตำแหน่งเจ้าของโรงเรียน นายบุญช่วย รุ่งเรืองผล ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่ ในปีการศึกษานี้ ได้ขอเปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ – ๓ (ม.ศ. ๑ – ๓) โดยขอเปิดปีการศึกษาละ ๑ ชั้น ตามลำดับ โดยเริ่มจากปีการศึกษา ๒๕๐๕ – ๒๕๐๗

พ.ศ. ๒๕๓๒ บาทหลวงวิจิตร ลิขิตธรรม ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์อนุวงศ์ ประเสริฐศรี ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ นางเรวดี เกตุทิศ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และในปีนี้ได้มีการขออนุญาตตั้งกองลูกเสือสมุทรขึ้นในโรงเรียน

พ.ศ. ๒๕๓๔ บาทหลวงวิจิตร ลิขิตธรรม ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ซิสเตอร์พัชรา นันทจินดา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีการปรับปรุงสนามบริเวณเสาธง สนามเด็กเล่น และถ้ำแม่พระองค์อุปถัมภ์หน้าประตูโรงเรียน เปิดสอนวิชาลูกเสืออากาศประเภทสามัญ เปิดสอนวิชาคอมพิวเตอร์และพิมพ์ดีดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

พ.ศ. ๒๕๔๑ บาทหลวงเอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการ ซิสเตอร์สุมาลี ชลหาญ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ในปีนี้ได้รับอนุญาตสร้างอาคารเรียน จำนวน ๕ ชั้น ซึ่งได้มีการเปิดและเสกอาคารหลังใหม่ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๒โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ภายในอาคารเรียนมีห้องเรียน ๓๓ ห้อง และห้องประกอบการต่างๆ มีการจัดสวนหย่อม และปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างบรรยากาศให้ร่มรื่น สวยงาม

พ.ศ. ๒๕๕๓ บาทหลวงสุขุม กิจสงวน ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ซิสเตอร์สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ได้รับอนุญาตเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียน ประชานาถ เป็น “เซนต์แมรี่” มีอักษรย่อว่า “ซ.ร.” ได้รับอนุญาตเปิดทำการสอนชั้นเตรียมอนุบาล และจากพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๙ได้กำหนดให้โรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นนิติบุคคล และต้องจัดทำตราสาร ดังนั้น โรงเรียนจึงได้ดำเนินการจัดทำตราสาร และผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต ๑ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการโรงเรียนต่อไป

พ.ศ. ๒๕๕๕ บาทหลวงสุขุม กิจสงวน ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ และผู้อำนวยการ ในปีนี้มีนโยบายการพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีการขยายโปรแกรมการเรียนในแต่ละระดับชั้นเรียน และส่วนของกิจกรรมเสริมหลักสูตรยังคงดำเนินการตามนโยบาย/แผนอย่างต่อเนื่อง จากการที่ผู้บริหารมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เน้นคุณภาพผู้เรียน จึงเป็นที่ศรัทธาของผู้ปกครอง ชุมชนมากขึ้นตามลำดับ ทำให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ จึงเห็นชอบ และอนุมัติให้สร้างอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่ ๔ชั้น พร้อมสระว่ายน้ำและสนามเด็กเล่นบนอาคารอนุบาล และสร้างหลังคาคลุมระหว่าง อาคารเซนต์แมรี่กับอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่ เพื่อเป็นลานอเนกประสงค์สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

พ.ศ. ๒๕๕๙ บาทหลวงศุภกิจ เลิศจิตรเลขา ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์จารุณี กิจบำรุง ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและผู้อำนวยการ การเพิ่มเติมแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนในบริเวณต่างๆ เช่น ต้นไม้พูดได้ ป้ายนิเทศห้องเรียน แปลงเกษตร บัตรบทความ พระวาจา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และติดตั้งอุปกรณ์รวมถึงระบบต่างๆในโรงเรียน ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น อาทิ เช่นการปรับปรุงระบบการเงิน / ทะเบียน / วัดและประเมินผล และห้องสมุด ให้ความทันสมัย งานทุกระบบในโรงเรียนสามารถใช้ข้อมูลต่างๆ ร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ การติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณต่างๆรอบโรงเรียนเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย ในบริเวณ โรงอาหาร สหการ และบริเวณต่างๆ รอบโรงเรียน การใช้ระบบชิพ ในการแลกซื้อของในโรงอาหารและสหการ อาคารเซนต์แมรี่ชั้น ๑ ห้องสมุดได้มีการเพิ่มการให้บริการด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เพียงพอต่อนักเรียนและเหมาะสมกับการค้นคว้าหาข้อมูลของนักเรียนเพิ่มเติม

Visitors: 102,868